Hlavná stránka » aktuality

Aktuality

Sťažnosť na porušovanie zásad demokratického štátu volebným systémom Slovenskej republiky, ktorý neumožňuje slobodné a spravodlivé voľby

                                                            
Politická strana Slovensko do toho!,
IČO: 42250161, Dátum registrácie : 07.06.2012 Číslo registrácie : OVVS 3-2012/010174 

 Štatutárny zástupca
Stanislav Martinčko


Stálicová 1481/10, 04012 Košice-Nad Jazerom, Slovenská republika

 

Secretariat-General
European Commission
Jean-Claude Juncker
Rue de la Loi 200/ Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium
           
Naše číslo   sz 07/18

Vec:  Sťažnosť na porušovanie zásad demokratického štátu  volebným systémom Slovenskej republiky, ktorý neumožňuje slobodné a spravodlivé voľby

Vážený pán Predseda Európskej komisie, obraciam sa na Vás so žiadosťou o prešetrenie  stavu dodržiavania zásad demokracie  a demokratických pravidiel, medzi ktoré patrí aj záruka  slobodných a spravodlivých volieb. Slovenská republika   tieto zásady  dlhodobo porušuje volebným systémom zavedeným od vzniku samostatného štátu v roku 1993.  Európska komisia  nedávno aktivovala článok 7 Zmluvy o EÚ proti Poľsku, ktorému pre porušovanie zásad právneho štátu hrozí strata hlasovacieho práva. Súčasná  politická kríza v Slovenskej republike, kde sa ekonomická  mafia prepojená s politikmi už nezatavila ani pred vraždením novinárov potvrdzuje, že  tento stav zapríčinil aj súčasný volebný systém, pri ktorom nie je možná žiadna zásadná zmena k demokracii, pretože po akýchkoľvek voľbách sa len vymení jedna skupina oligarchie  a politickej mafie za inú.
Ako  povedal Michael J. Abramowitz, prezident spoločnosti Freedom House. “Základné zásady demokracie – vrátane záruk slobodných a spravodlivých volieb,  slobody tlače a právneho štátu – sú poškodzované po celom svete.”  Preto demokracia čelí najvážnejšej kríze za posledné desaťročia.
Za jediné slobodné a spravodlivé voľby možno považovať len prvé voľby po páde komunistického režimu v bývalom Československu v roku 1990, kedy ešte nebola zavedená volebná kaucia a na kandidátky sa dostali aj nestraníci a občianski aktivisti.

            Tragickým následkom  transformácie  bývalej nomenklatúry, štruktúr Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky, neskôr prepojených s organizovaným zločinom, čo sa najmarkantnejšie prejavilo v 90-tich rokoch vygenerovaním finančných skupín, ktoré de facto  ovládajú takmer všetky politické strany, bola  demonštratívna a brutálna vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenky 21. februára 2018.  Na Slovensku permanentne  prebieha mocenský boj viacerých finančných skupín oligarchie, ktorým súčasný volebný systém schválený poslancami Národnej rady SR umožňuje prostredníctvom finančného kapitálu ovplyvňovať výsledok volieb a dosadzovať si politické strany v  prospech ich ekonomických záujmov.
Súčasný väčšinový jednoobvodový volebný systém a volebný zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach  ako aj ďalšie právne normy sú nastavené v prospech finančných skupín, ktoré rozhodujú z pozadia o financovaní  politický strán a znemožňujú  aby sa mohol vo volebnej súťaži zúčastniť radový občan.
Pri súčasnom volebnom systéme nie je možné zabrániť, aby  finančné skupiny a oligarchia ovplyvňovala výsledok volieb, pričom ide len o striedanie dvoch silných finančných skupín, z ktorých jedna podporuje tzv. pravicu a druhá tzv. ľavicu alebo pseudo - sociálnu demokraciu, pričom medzi nimi neexistuje zásadnejší rozdiel.  

            Ako štatutár mimoparlamentnej strany Slovensko do toho, upozorňujem na tri zásadné porušenia zásad demokratického štátu:

  • Systém prieskumov volebných preferencii je v rukách súkromných agentúr, ktoré manipulujú verejnú mienku, vo väčšine prípadov  vopred kúpenými  prieskumami. Všetky prieskumy pritom účelovo znevýhodňujú mimoparlamentné politické strany, so zámerom vyvolať u voličov presvedčenie, že hlas pre tieto strany prepadne. Výsledky volieb, či už parlamentných alebo  regionálnych, často potvrdzujú  obrovské rozdiely medzi volebnými prieskumami  a reálnymi výsledkami.  
  • Bývalá vláda Mikuláša Dzurindu výrazne zasiahla do ústavných  práv občanov zmenou volebného zákona, čo kritizoval vtedajší prezident Rudolf Schuster, ktorý zákon vrátil do parlamentu s odôvodnením, že zavedením volebnej kaucie v paragrafe 18 ods. 4 písm. b) schváleného zákona sa ‚menším‘ politickým stranám a politickým hnutiam znemožňuje cez finančné nástroje (volebná kaucia päťstotisíc korún), aby sa zúčastnili volieb, ktoré sú rozhodujúcou súťažou politických síl. Volebná kaucia zvýhodňuje ‚silné‘ politické subjekty. Volebná kaucia obmedzuje slobodnú súťaž politických síl ešte predtým, ako sa táto súťaž začala a ako boli zistené výsledky hlasovania.“ A pripomenul, že „volebná kaucia sa nevyužíva ani v iných európskych krajinách, v ktorých sa uplatňuje volebný systém pomerného zastúpenia.“  Je evidentné, že volebná kaucia mala zabrániť menším stranám vstúpiť do volebného zápasu a istým spôsobom odobrať hlasy tzv. veľkým stranám. Ak sa ani po takmer pätnástich  rokoch od platnosti zákona na tomto diskriminačnom opatrení nič nezmenilo, znamená to, že zákon vyhovuje všetkým veľkým politickým stranám. Nevyhnutnosť zohnať peniaze na zloženie volebnej kaucie núti strany bez finančného krytia stať sa vazalom svojich sponzorov. Generálny prokurátor SR podal v decembri 2007 návrh, aby Ústavný súd SR posúdil, či je volebná kaucia v súlade s ústavou. Nález ústavného súdu síce konštatoval, že kaucia predstavuje zásah do výkonu volebného práva chráneného ústavou, ale ústavnú požiadavku nemožno chápať absolútne.  Dzurindovej vláde nestačilo päťpercentné obmedzujúce kvórum pre politické strany na vstup do parlamentu. Siahol na účinnejšiu prekážku - na peniaze. Ústava v čl. 31 hovorí, že „zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti“. V rozpore s ústavou a medzinárodným dohovorom, zavedenie  volebného kvóra,  5% pre jednu stranu, u koalície zloženej z dvoch alebo troch politických strán 7 %, u koalície zloženej zo 4 a viac politických strán je to 10 %, spolu so zavedením kaucie vo výške takmer 17 000 eur majú za cieľ znemožniť účasť vo voľbách  väčšine občanov Slovenskej republiky, čím  je účasť vo voľbách umožnená len majetným. Volebný systém je zjavne diskriminačný voči občanom Slovenskej republiky, ktorí ak nemajú peniaze alebo kontakty na politické strany nemajú šancu zúčastniť sa volieb. Existujú dôkazy potvrdzujúce, že miesta na kandidátkach politických strán sa kupujú  a na prvých miestach sú  celé predsedníctva politických strán.  Namiesto zmeny volebného zákona v súlade s princípmi demokracie, predseda Národnej rady koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, navrhuje veľkú  novelu zákona o politických stranách s cieľom zhoršenia podmienok  pre spravodlivé a slobodné prostredie pre voľby stanovením minimálneho počtu členov strany na 500 členov, vrátane ďalších obmedzení. Ak strana nebude  zaregistrovaná minimálne rok pred voľbami, nebude môcť kandidovať v parlamentných voľbách. Novela má nariaďovať, že  registrovaná strana nemôže meniť svoje hodnoty, teda programové ciele.  Navrhuje  sprísnenie kontroly fungovania strán s cieľom ich výmazu z registra strán.  Po zrušení politickej strany  jej členovia princípom kolektívnej viny nebudú môcť kandidovať na kandidátke inej strany. Táto novela je zjavne návratom k  praktikám totalitných režimov.
  • Zákon o politických stranách, ktorý sa od roku 1990  upravoval podľa požiadaviek vládnucich politických strán  sa začal zneužívať na likvidáciu  nežiaducich mimoparlamentných politických strán hlavne za vlády strany Smer –SD. Mimoparlamentné strany sú účelovo ekonomicky likvidované  vysokými pokutami za nezávažné porušenia priamo Sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra pod vedením bývalého ministra Kaliňáka, úzko prepojeného s politickou mafiou a oligarchiou a ako sa potvrdilo, aj s krytím talianskej mafie a osobu, na ktorú bol vydaný európsky zatykač.  Strana Slovensko do toho, dostala pokutu 10 000 eur za to, že volebnú kauciu nepreviedla z tzv. transparentného účtu, pričom sa táto pokuta navýšila na sumu 17 000 eur. Touto neprimerane tvrdou represiou a tvrdosťou zákona Slovenská republika  zjavne porušuje zásady demokratického štátu. 
  • Súčasný väčšinový volebný systém pri ktorom je celá  Slovenská republika jedným volebným porušuje zásady demokratického štátu, pretože znemožňuje účasť v spravodlivých a slobodných voľbách občanom Slovenskej republiky, ktorí nie sú prepojení s politickými stranami alebo oligarchiou, ktorá ich financuje.  Pre dodržanie  zásad demokracie a odstránenie vplyvu oligarchie a ekonomickej mafie je preto  nevyhnutné prijatie  zákona o zmene volebného zákona na pomerný s vytvorením 79 volebných obvodov, aby sa do NR SR dostali aj ľudia z jednotlivých regiónov. Poslanci sa musia  zodpovedať voličom vo svojich volebných obvodoch, ktorí musia mať právo na ich odvolanie miestnym referendom  v danom volebnom obvode.

 

  • Hodnovernosť  volieb na Slovensku spochybňuje skutočnosť, že nepodliehajú  nezávislej kontrole, ktorá by  bez akýchkoľvek pochybnosti vylúčila  podozrenie z  manipulácie s  priebehom a výsledkami volieb. Tejto kontrole musí podliehaťtlač, výroba a distribúcia volebných hárkov, obálok a písacích potrieb po dobu min. 6 mesiacov od skončenia akýchkoľvek volieb.  Dôvodné pochybnosti vyvoláva skutočnosť, že  všetky technické prostriedky k voľbám od roku 1995 zabezpečuje stále tá istá  súkromná firma BONUS REAL!   

 

Na základe uvedených dôvodov žiadam Európsku komisiu o prešetrenie volebného systému v Slovenskej republike, ktorý v konečnom dôsledku poškodzuje európske hodnoty, ktoré sú založené na základných princípoch demokracie medzi ktoré patria  a priori slobodné a spravodlivé voľby.  

       Ak majú byť voľby slobodné a spravodlivé, musia existovať demokratické zásady, o ktoré sa voľby budú môcť oprieť. Vláda preto musí zabezpečiť:
- vytvorenie primeraných podmienok  s cieľom pripraviť spravodlivé a slobodné prostredie pre voľby,
- vytvorenie potrebných podmienok v priebehu volieb s cieľom podporiť spravodlivé a  slobodné  
prostredie na účasť občanov vo voľbách bez nátlaku a obáv,
- prijatie právnych predpisov a nariadení, podľa ktorých sa budú riešiť povolebné problémy.

Prešetrenie tejto žiadosti a vyvodenie zodpovednosti voči Slovenskej republike je obzvlášť aktuálne, pretože politický systém založený nielen na slobodných a spravodlivých voľbách, ale aj vláde zákona, rozdelení moci a ochrane slobody prejavu, zhromažďovania, vierovyznania a súkromného vlastníctva,  čo zabezpečilo  Západu a celému svetu bezpečnosť a prosperitu - zažíva krízu. Tohtoročné voľby vo Francúzsku, Holandsku  a Taliansku pravdepodobne znova prinesú silnú kritiku zásad otvorenosti a integrácie podobne, ako sa to stalo v referende o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA. Správnou odpoveďou na nespokojnosť s demokraciou však nie je menej, ale viac demokracie: väčšia angažovanosť slušných ľudí pri spravovaní verejných záležitostí, posilnenie nezávislosti a odbornosti kontrolných orgánov alebo väčšia decentralizácia.

 

                                                                                  Stanislav Martinčko
štatutárny zástupca strany
Slovensko do toho!

 


  • Print Friendly and PDF
Facebook